Nasza organizacja

Koło Poznańskie działa w ramach ogólnopolskich struktur Towarzystwa Pomocy im.
św. Brata Alberta.
Towarzystwo Pomocy im św. Brata Alberta jest niezależną katolicką organizacją
dobroczynną. Celem Towarzystwa jest niesienie pomocy osobom bezdomnym i
ubogim - w duchu Patrona, św. Brata Alberta. Działa od 14.11.1981 r.

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
  • zakładanie i prowadzenie schronisk, noclegowni, domów stałego pobytu i innych placówek pomocowych
  • pracę socjalną, pomoc prawną i psychologiczną, posługę religijną
  • reintegrację społeczną i zawodową
  • prowadzenie kuchni, łaźni świetlic, klubów, organizowanie wigilii i śniadań wielkanocnych, kolonii
  • wydawanie żywności, odzieży, sprzętów, środków czystości, leków
  • współdziałanie z samorządem terytorialnym, administracją państwową, Kościołem Katolickim, organizacjami pozarządowymi
  • działalność informacyjną, inspirowanie badań naukowych
  • szkolenie pracowników i wolontariuszy

Zarząd Główny Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, mieści się we Wrocławiu,
przy ul. Kołłątaja 26a, tel. 71 344 37 35. W ramach Towarzystwa działa 67 kół na terenie Kraju. Koła prowadzą ośrodki pobytowe (schroniska, domy pomocy społecznej, hospicja itp.)
oraz różne punkty pomocy społecznej (noclegownie, kuchnie, punkty wydawania
odzieży itp.)

2 komentarze: